CAS No. 276690-16-5

(2R,3S,4S,5S)-3,5-DIMETHYL-1-(BENZYLOXY)-8-(4-METHOXYPHENOXY)-2,4-OCTANEDIOL

Cas Number: 276690-16-5 Molecular Structure
Product Code
2354935
Product Name
(2R,3S,4S,5S)-3,5-DIMETHYL-1-(BENZYLOXY)-8-(4-METHOXYPHENOXY)-2,4-OCTANEDIOL
Cas Number
276690-16-5
Product Synonyms
benzyloxy
octanediol
methoxyphenoxy
methoxyphenoxy
more...
CAS No 871978-79-9 Molecular Structure
871978-79-9
504233
4,7-Methano-1H-indene, octahydro-5-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-
CAS No 1660-19-1 Molecular Structure
1660-19-1
484931
(4-FORMYL-2-METHOXYPHENOXY)ACETIC ACID
CAS No 87286-69-9 Molecular Structure
87286-69-9
486572
Phenol, 4,4'-[oxybis[2-(2-methoxyphenoxy)ethylidene]]bis[2-methoxy-
CAS No 63857-99-8 Molecular Structure
Propanoic acid, 2-(2-methoxyphenoxy)-, methyl ester
CAS No 6488-26-2 Molecular Structure
6488-26-2
494617
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[3-(3-methoxyphenoxy)propyl]-
CAS No 50544-04-2 Molecular Structure
50544-04-2
503935
Benzene, pentachloro(2,3,4,5-tetrachloro-6-methoxyphenoxy)-
CAS No 806634-36-6 Molecular Structure
806634-36-6
497194
2-(3-methoxyphenoxy)ethanimidamide
CAS No 5435-29-0 Molecular Structure
5435-29-0
488735
2-[(2,6-dimethoxyphenoxy)methyl]oxirane
CAS No 917836-84-1 Molecular Structure
917836-84-1
496130
Benzene, 1-chloro-3-(4-methoxyphenoxy)-
CAS No 872864-43-2 Molecular Structure
872864-43-2
486568
Carbamic acid, [(2R)-2-hydroxy-4-(4-methoxyphenoxy)butyl]-,1,1-dimethylethyl ester
CAS No 69781-90-4 Molecular Structure
69781-90-4
502812
[2-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)ethyl]hydrazinium chloride
CAS No 650600-35-4 Molecular Structure
650600-35-4
499150
1,3-Propanediol,2-(4-hydroxy-3-methoxyphenoxy)-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-,(1R,2S)-
CAS No 128502-87-4 Molecular Structure
128502-87-4
486412
1,3-Propanediol,2-[4-[2,3-dihydro-3-(hydroxymethyl)-5-(3-hydroxypropyl)-7-methoxy-2-benzofuranyl]-2,6-dimethoxyphenoxy]-,trans-
CAS No 139959-32-3 Molecular Structure
139959-32-3
501782
Benzonitrile,5-[ethyl[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-2-[[2-(1-methylethyl)-6-phenyl-7H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-7-ylidene]amino]-
CAS No 650600-36-5 Molecular Structure
650600-36-5
499151
1,3-Propanediol,2-(4-hydroxy-3-methoxyphenoxy)-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-,(1S,2S)-
CAS No 618879-17-7 Molecular Structure
618879-17-7
506523
2-Pyridinesulfonamide,5-(hydroxymethyl)-N-[6-methoxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(4-pyridinyl)-4-pyrimidinyl]-
CAS No 918663-88-4 Molecular Structure
918663-88-4
503711
2,3-Naphthalenedicarbonitrile, 6,7-bis(4-methoxyphenoxy)-
CAS No 34319-16-9 Molecular Structure
34319-16-9
485394
2-Propanol, 1-[2-(diethylamino)ethoxy]-3-(2-methoxyphenoxy)-,hydrochloride
CAS No 70786-39-9 Molecular Structure
70786-39-9
509170
5-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]-1H-tetrazole
CAS No 90998-03-1 Molecular Structure
90998-03-1
493353
4H-1,3-Benzodioxin-4-one, 2-(4-methoxyphenoxy)-2-methyl-
CAS No 920299-53-2 Molecular Structure
920299-53-2
492039
1,2-Benzenedicarbonitrile, 4-(4-acetyl-2-methoxyphenoxy)-
CAS No 115109-57-4 Molecular Structure
115109-57-4
485603
Pentanoic acid, 5-(4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)-, ethyl ester
CAS No 139776-16-2 Molecular Structure
139776-16-2
494432
Benzoic acid, 4-(3-methoxyphenoxy)-3-nitro-
CAS No 69782-17-8 Molecular Structure
69782-17-8
502813
[2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethyl]hydrazine hydrochloride
CAS No 115109-60-9 Molecular Structure
115109-60-9
485604
Pentanoic acid, 5-(2-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)-
CAS No 90068-43-2 Molecular Structure
Pentanamide, 5-[[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]amino]-
CAS No 870556-71-1 Molecular Structure
870556-71-1
484964
Benzenemethanol,a-[[4-(3-hydroxy-1-propenyl)-2-methoxyphenoxy]methyl]-3,4-dimethoxy-
CAS No 24926-58-7 Molecular Structure
24926-58-7
502338
6-[4-[2-(o-Methoxyphenoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-9H-purine
CAS No 24789-73-9 Molecular Structure
24789-73-9
491159
2-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)acetamide
CAS No 51318-83-3 Molecular Structure
51318-83-3
496552
5-bromo-1,3-dimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)benzene
CAS No 27058-84-0 Molecular Structure
27058-84-0
492658
[2-hydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propyl]isopropylammonium chloride
CAS No 917868-96-3 Molecular Structure
917868-96-3
501540
Methanone,[4-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]phenyl][4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]-
CAS No 83817-75-8 Molecular Structure
83817-75-8
493417
bis[4-allyl-2-methoxyphenoxy]methoxymethylsilane
CAS No 5443-29-8 Molecular Structure
1-[4-(2-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-3-(2-methoxyphenoxy)propan-2-ol
CAS No 24789-77-3 Molecular Structure
24789-77-3
491160
2-(3,4,5-trimethoxyphenoxy)acetohydrazide
CAS No 917868-79-2 Molecular Structure
917868-79-2
501539
Benzene, 1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-4-(4-methoxyphenoxy)-